អត្រាប្តូរប្រាក់ជីវរ៉ា ៥៦

01-01-01

Tel:092989598/095888848

ធនាគាថៃ/THAI BANK
ដុល្លា
USD
34.9
34.8
រៀល
KHR
118.68
118.22
រៀល
KHR
4133
4129
បាត
THB
33.33
34.34
បាតរៀល
Baht
110.00
112.00
វៀតណាម
VND
23930
23820
ដុងរៀល
Dong
1750
1850
អឺរ៉ូ
EUR
105.60
107.00
អូស្រ្តាលី
AUD
67.5
69.5
ញ៉ូសឺឡែន
NZD
61.20
62.50
យេន
JPY
73.5
76.5
កាណាដា
CAN
73.1
74.5
ស្វីស
CHF
108.8
110.3
ផោន
GBP
123.3
124.8
ស៊ីងហ្កាពួរ
SGD
135.5
133.6
យ័ន
CNY
6.98
6.82
ហុងកុង
HKD
7.98
7.82
ម៉េឡ
MYR
4.65
4.47
តៃវ៉ាន់
TWD
31.80
29.80
ហ្វីលីពីន
PHP
70
55
កូរ៉េ
KRW
1320
1280
ឡាវ
KIP
500
500
Gold
GOLD
25000
26000
វេរលុយទៅកុងធនាគាថៃ វៀតណាម​ និងវីង
ទទួលបង់ពន្ធជំនួស ប្តូរប្រាក់ពុក រហែក ប្រឡាក់